LA GENETICA HA CORROBORAT LA TEORIA VALENCIANISTA

La repoblacio, torna a ser rebatuda cientificament per un atre camp de la ciencia, primer l’Historia, la paleografia i ara per la genetica. Els catalans NO repoblaren el Regne de Valencia, segons un articul de Nature (una de les revistes d’investigacio mes prestigioses del mon).

Autor: Joan Carles Puchalt. Articul publicat en la revista SOM del Grup d’Accio Valencianista

Una de les bases del metodo cientific, es que un unic treball d’investigacio pot desmontar tota una teoria oficial de qualsevol ciencia, sempre i quan existixquen proves empiriques que aixina ho demostren, encara que existixquen molts treballs que tracten de contradir-la. Com a eixemple tenim la conegudissima Teoria de la Relativitat d’Einstein, la qual consegui desmontar les bases de la Fisica Teorica oficial, causà una gran repulsa en la comunitat cientifica, ya que trencava els prejuins preestablerts.

Mapa genetic tret de l’estudi de Clare Bycroft

Puix be, gracies als estudis del Catedratic Antoni Ubieto (1979, 1981) i a la Catedratica Ampar Cabanes (1984), el valencianisme ha pogut basar part de la seua base ideologica baix la tesitura de que l’orige dels valencians es producte d’una evolucio anterior a la reconquesta (prejaumina) i no de la repoblacio catalana. Sostindre aço ha segut fonamental, per a evitar que violaren el nostre ser i que minaren el nostre sentiment nacional valencià. Els estudis d’Ubieto i Cabanes no son un simple paliatiu dels valencians que se sentim lliures, sino que fonamenten una teoria cientifica basada en proves empiriques que demostren que la repoblacio fon molt reduida (menor del 5%) i composta fonamentalment per aragonesos en gran majoria, seguits de navarros i castellans, en la qual els catalans foren un numero insignificant (inferior al 1%). Les teories poden estar equivocades, per aixo han de ser corroborades, i si es per mig d’atre camp millor. Per aixo, al llegir en Nature, l’estudi de Clare Bycroft (2019) sobre els patrons de diferenciacio genetica de la peninsula iberica, alegra comprovar, que no nomes corrobora la teoria d’Ubieto i Cabanes a una “aproximacio”, sino que casa perfectament en l’estudi. Segons la Dr. Bycroft existix una diferenciacio genetica estadisticament significativa entre la poblacio valenciana i la catalana, es dir que no existixen indicis genetics de que se produira una repoblacio catalana, en canvi sí que troba indicis estadistics significatius principalment de migracio aragonesa, la qual, Cabanes estima prop del 3%, index migratori poblacional insignificant en la demografia valenciana, a l’igual que mostra l’estudi genetic. Aixina que l’orige poblacional se remonta a un temps anterior a la Reconquesta.    

Esta nova confirmacio de que mai hem segut catalans, no ha de servir-mos per a quedar-mos satisfets, sino que hem de transmetre eixe coneixement i la nostra personalitat als nostres. Perque els nostres fills continuaran estant somesos a una metira que els pot cegar de tal manera, que els convertixca en els seus propis enemics. Valencia, la seua Historia, la seua Llengua, Patrimoni, Autonomia, Territori… la seua identitat diferent i diferenciada, han de perviure per a sempre.

J.C. Puchalt