Comerç i Desenroll Local

Valencià (Normes d'El Puig)

  • Reinventar i adequar el mercat per a vendre productes de proximitat i ecologics i impulsar l’ampliacio de l’horari.
  • Obrir una bossa de treball mes justa i transparent, evitant la sensacio de clientelisme actual.
  • Mides d’aforro energetic i d’aigua en els edificis municipals.
  • Fer al chicotet comerç proveïdor preferent de l’Ajuntament i facilitar l’apertura als nous negocis.
  • Fer un aparcament per a camions.

Fomentar el chicotet i mijà comerç es fonamental per a crear una societat en menys diferencies socials, a on el poder economic de tots els ciutadans siga mes igualitari. Potenciar la compra-venta en els negocis locals, ha de ser la pedra angular del comerç d’Albal.

Per atra banda, crear un nou comerç agricola que ajude al sector tradicional de l’agricultura, per a que els llauradors puguen tindre uns beneficis dignes, i no s’abandonen els camps. Adequar el mercat o construir-ne u nou, a on puguen vendre’s productes de proximitat, ecologics, i tambe productes de calitat tals com productes carnics, peixcaters, agricoles, panaders…

Castellà

  • Reinventar y adecuar el mercado para vender productos de proximidad y ecológicos e impulsar la ampliación del horario.
  • Abrir una bolsa de trabajo más justa y transparente, evitando la sensación de clientelismo actual.
  • Medidas de ahorro energético y de agua en los edificios municipales.
  • Hacer al pequeño comercio proveedor preferente del Ayuntamiento y facilitar la apertura a los nuevos negocios.
  • Hacer un aparcamiento para camiones.

Fomentar el pequeño y mediano comercio es fundamental para crear una sociedad con menos diferencias sociales, donde el poder económico de todos los ciudadanos sea más igualitario. Potenciar la compra-venta con los negocios locales, ha de ser la piedra angular del comercio de Albal.

Por otra parte, crear un nuevo comercio agrícola que ayude al sector tradicional de la agricultura, para que los agricultores puedan tener unos beneficios dignos, y no se abandonen los campos. Adecuar el mercado o construir uno nuevo, donde puedan venderse productos de proximidad, ecológicos, y también productos de calidad tales como productos cárnicos, pescaderos, agrícolas, panaderos…