Economia

  • Fer una revisio catastral a la baixa per a reduir els imposts (IBI, plusvalía, impost succecions, impost patrimoni i IRPF)
  • Contencio dels jornals i dietes dels regidors
  • Aprofitar els servicis que oferixen atres administracioins per a reduir els gasts en l’Ajuntament.
  • Eliminar la tasa de solicitut de permis d’obres i la plusvalia en herencies.

L’Ajuntament te superavit, per lo qual deu de reduir o inclus eliminar les tases. Les tases no son imposts, sino que son formules tributaries que s’apliquen quan un determinat servici te perdues economiques, al no tindre tals perdues, les tases han de ser eliminades.