El conveni actual per a la construccio de l’estacio de tren obliga als albalencs a pagar mes de 4 millons d’euros, quan es una infrastructura que esta disenyada per a gent d’atres pobles l’utilise com a intercanviador entre el vehicul particular i el tren, descongestionant el trafic de la Ciutat de Valencia, per este motiu considerem que el cost d’esta estacio no deu de ser sufragat per els albalencs, sino per les grans administracions com la Generalitat o la Diputacio. 

Urbanisme i Servicis

Valencià (Normes d'El Puig)

 • Adecuarém espais publics per a l’estacionament.

 • Obligarém a les empreses concesionaries a que cumplixquen els contrats que tenen firmats en l’Ajuntament d’Albal (neteja, instalacions…) i millorarém la gestio dels contenedors.

 • Iniciarém els tramits per a complir en les recomacions de l’Agencia Antifrau en respecte a l’estacio del tren.

 • Realisarém una reparacio realista en els carrers d’Albal que ho necessiten i netejarém els desaigües de la via publica.

 • Rotularém carrers a albalencs ilustres com D. Gabriel Tortajada i D. José Lorenzo Valero.

 • Instalarém un memorial a las victimes d’E.T.A., tal como acordarem en plenari.

 • Illuminarém el carril bici de construccio municipal que hi ha entre el poligono Braç del Vicari i la rodona de Santa Ana.

 • Conseguir que siguen les grans administracions les que paguen l’estacio de tren.
 • Racionalisar l’horari de la replegada del fem per a evitar molesties als veïns.
 • Urbanisar el carrer Lauria.
 • Acondicionar l’aparcament auxiliar en Santa Ana.
 • Construir un “torraor” en el parc de la Balaguera.
 • Exigir al Ministeri de Foment que l’alternativa a la Pista de Silla siga la CV-400 (rotondes) i no l’Avinguda Pare Carlos Ferris en cas de ser necessari.

Castellano

 • Adecuaremos espacios públicos para el estacionamiento.

 • Obligaremos a las empresas concesionarias a que cumplan los contratos que tienen firmados con el Ayuntamiento de Albal (limpieza, instalaciones…) y mejoraremos la gestión de los contenedores.

 • Iniciaremos los trámites para cumplir con las recomendaciones de la Agencia Antifraude con respecto a la estación del tren.

 • Realizaremos una reparación realista en las calles de Albal que lo necesiten y limpiaremos los desagües de la vía pública.

 • Rotularemos calles a albalencs ilustres como D. Gabriel Tortajada y D. José Lorenzo Valero.

 • Instalaremos un memorial a las víctimas de E.T.A., tal como acordamos en pleno.

 • Iluminaremos el carril bici de construcción municipal que hay entre el polígono Braç del Vicari y la rotonda de Santa Ana.

 • Conseguiremos que sean las grandes administraciones las que paguen la estación de tren.
 • Racionalizar el horario de recogida de la basura para evitar molestias a los vecinos.
 • Urbanizar la calle Lauria.
 • Construir un “torraor” en el parc de la Balaguera.
 • Exigir al Ministerio de Fomento que la alternativa a la Pista de Silla siga la CV-400 (rotondas) y no la Avenida Pare Carlos Ferris en caso de ser necesario.