Mig Ambient, Agricultura, Sostenibilitat i Benestar Animal

Valencià (Normes d'El Puig)

 • Aprovarem l’ordenança per a asegurar la neteja dels nostres carrers.

 • Obligar a Fovasa (empresa de neteja) a complir el contrat firmat en l’Ajuntament d’Albal

 • Donarem utilitat al bosc mediterraneu (tallers de fauna i flora, alimentacio saludable…)

 • Bonificarém part de l’IBI per a l’instalacio d’energies renovables en las viviendes, i llinia d’ajudes per a families en pocs recursos.

 • Iniciarém un programa de productes ecologics i de proximitat.

 • Activarém la concesio dels permisos per a regularisar els equits (R.E.G.A.)

 • Facilitarém la correcta eliminacio de l’amiant.

 • Reactivar el Consell Local Agrari, fent mes reunions i dotant-lo de capacitat de decisio i pressupost.

 • Fer cursos de compostage i reciclage.
 • Negociar les restriccions de l’Ecoparc. 
 • Creacio d’un mercat de frutes i hortalises.
 • Crear un lloc per a arreplegar els envasos (Punt Sigfito).
 • Revisio i millora dels camins rurals.
 • Revisio i acondicionament dels barrancons.
 • Control abocadors illegals i revisions periodiques d’aigües residuals.
 • Control d’especies invasores.
 • Mides d’aforro energetic i d’aigua en els edificis municipals.
 • Ajudes a empreses per a la creacio de generadors electrics (fotovoltaica, eolica…)
 • Microgeneracio municipal energetica: panels solars, aerogeneradors.
 • Reutilisacio d’aigües pluvials.

Castellano

 • Aprobaremos la ordenanza para asegurar la limpieza de nuestras calles.

 • Obligar a Fovasa (empresa de limpieza) a cumplir el contrato firmado con el Ayuntamiento de Albal

 • Le daremos utilidad al bosque mediterráneo (talleres de fauna y flora, alimentación saludable…)

 • Bonificaremos parte del IBI para la instalación de energías renovables en las viviendas, y línea de ayudas para familias con pocos recursos.

 • Iniciaremos un programa de productos ecológicos y de proximidad.

 • Activaremos la concesión de los permisos para regularizar los équidos (R.E.G.A.)

 • Facilitaremos la correcta eliminación del amianto.

 • Reactivar el Consell Local Agrari, haciendo más reuniones y dotándolo de capacidad de decisión y presupuesto.

 • Hacer cursos de compostaje y reciclaje.
 • Negociar las restricciones del Ecoparc. 
 • Creación de un mercado de frutas y hortalizas.
 • Crear un lugar para recoger los envases (Punto Sigfito).
 • Revisión y mejora de los caminos rurales.
 • Revisión y acondicionamiento de los barrancones.
 • Control vertederos ilegales y revisiones periódicas de aguas residuales.
 • Control de especies invasoras.
 • Medidas de ahorro energético y de agua en los edificios municipales.
 • Ayudas a empresas para la creación de generadores eléctricos (fotovoltaica, eólica…)
 • Microgeneración municipal energética: paneles solares, aerogeneradores…