Desenroll i Infraestructures

Valencià (Normes d'El Puig)

 • Impulsarém junt en  atres municipis per a que Conselleria construixca un metro llauger de superficie que nos comunique en Valencia Ciutat.

 • Potenciar l’industria i PYMEs en Albal per a que els albalencs tingam oportunitats laborals, adecentant els poligons i tramitarém subvencions per a millorar-los.

 • Fer del comerç local i dels autonoms els nostres referents de compra i contrat.

 • Revitalisar el Mercat Municipal.

 • Redisenyar el coworking per a que funcione i ajude als mamprenedors.

 • Senyalisarém correctament Albal per a facilitar la circulacio vial.

 • Illuminarém i posarém camares de videovigilancia en els passos inferiors de la CV33.

 • Farem bolses de treball transparents i justes, evitant la sensacio de clientelisme actual.

 • Construirém un aparcament per a camions.

 • Solucionar els problemes d’inundacions per pluges torrencials.

 • Microgeneracio municipal energetica: panels solars, aerogeneradors…
 • Utilisar el centre de coworking per a que funcione com a llançadera.
 • Tallers en impresores 3D, ferramentes i material electronic per a fer proyectes.
 • Ajudes a empreses per a la creacio de generadors electrics.

Castellano

 • Impulsaremos junto con otros municipios para que Conselleria construya un metro ligero de superficie que nos comunique con Valencia Ciutat.

 • Potenciar la industria y PYMEs en Albal para que els albalencs tengamos oportunidades laborales, adecentaremos los polígonos y tramitaremos subvenciones para mejorarlos.

 • Hacer del comercio local y de los autónomos nuestros referentes de compra y contrato.

 • Revitalizar el Mercat Municipal.

 • Rediseñar el coworking para que funcione y ayude a los emprendedores.

 • Señalizaremos correctamente Albal para facilitar la circulación vial.

 • Iluminaremos y pondremos cámaras de videovigilancia en los pasos inferiores de la CV33.

 • Haremos bolsas de trabajo transparentes y justas, evitando la sensación de clientelismo actual.

 • Construiremos un aparcamiento para camiones.

 • Solucionar los problemas de inundaciones por lluvias torrenciales.

 • Microgeneración municipal energética: paneles solares, aerogeneradores.
 • Utilizar el centre de coworking per a que funcione como  llanzadera.
 • Talleres con impresoras 3D, herramientas y material electrónico para hacer proyectos.
 • Ayudas a empresas para la creación de generadores eléctricos.