Una societat del sigle XXI no pot permetre la discriminacio de cap persona per motius de genere, religiosos, de raça o d’identitat sexual, lamentablement existixen conductes discriminatories que nomes es poden corregir mijançant la concienciacio del veins i veines i integrant als colectius discriminats.

En AVANT Albal creguem que totes les persones mereixen els mateixos drets i el mateix respecte, per lo que anem a lluitar per fer-lo realitat.

Igualtat, Orgull i Integracio

Valencià (Normes d'El Puig)

 • Continuarém en la lluita que iniciarem contra la consumicio de prostitucio i realisarém campanyes de sensibilisacio entre els jovens.

 • Campanyes de concienciacio per a conseguir l’igualtat real.

 • Formacio de la Policia Local en delits d’odi.

 • Punts d’informacio en Festes per a que les persones puguen informar-se dels seus drets.

 • Plans Integrals d’Igualtat ambiciosos.
 • Plans d’integracio de les persones de diverses cultures residents en Albal.
 • Campanyes de prevencio de la discriminacio per genere o orientacio sexual.
 • Coordinacio per mig del Consell Escolar Municipal de medides de prevencio de la discriminacio LGTBI en els centres educatius.

Castellano

 • Continuaremos con la lucha que iniciamos contra la consumición de prostitución y realizaremos campañas de sensibilización entre los jóvenes.

 • Campañas de concienciación para conseguir la igualdad real.

 • Formación de la Policía Local en delitos de odio.

 • Puntos de información en Fiestas para que las personas puedan informarse de sus derechos.

 • Planes Integrales de Igualdad ambiciosos.
 • Planes de integración de las personas de diversas culturas residentes en Albal.
 • Campañas de prevención de la discriminación per genero u orientación sexual.
 • Coordinación a través del Consell Escolar Municipal de medidas de prevención de la discriminación LGTBI en los centros educativos.