L’Ajuntament te superavit, per lo qual deu de reduir o inclus eliminar les tases. Les tases no son imposts, sino que son formules tributaries que s’apliquen quan un determinat servici te perdues economiques, al no tindre tals perdues, les tases han de ser eliminades.

Economia i Gestio Municipal

Valencià (Normes d'El Puig)

 • Realisarem una auditoria per a investigar la gestio de Ramón Marí.

 • Baixarém la contribucio i eliminarem la plusvalia en herencies.

 • Aprofitarém els servicis que oferixen atres administracions per a reduir gasts.

 • Establirem targetes de compra i bonos per a incentivar la compra en el comerç local.

 • Continuarém revisant els proyectes per a asegurar la calitat de les obres i servicis.

 • Fer una revisio catastral a la baixa per a reduir els imposts (IBI, plusvalia, impost succecions, impost patrimoni i IRPF)
 • Contencio dels jornals i dietes dels regidors

Castellano

 • Realizaremos una auditoría para investigar la gestión de Ramón Marí.

 • Bajaremos la contribución y eliminaremos la plusvalía en herencias.

 • Aprovecharemos los servicios que ofrecen otras administraciones para reducir gastos.

 • Estableceremos tarjetas de compra y bonos para incentivar la compra en el comercio local.

 • Continuaremos revisando los proyectos para asegurar la calidad de las obras y servicios.

 • Hacer una revisión catastral a la baja para reducir los impuestos (IBI, plusvalía, impuesto suceciones, impuesto patrimonio i IRPF).
 • Contención de los jornales y dietas de los regidores.