Benestar Social

Valencià (Normes d'El Puig)

 • Exigirém a Conselleria que repare les viviendes socials per a families que ho necessiten.

 • Crearém la Concejalia de Soletat, Persones Majors i Servicis Socials.

 • Aprovarém un pla de choc en l’area de dependencia, per a reduir la llista d’espera.

 • Impulsarém una associacio que agrupe a families en algun membre en diversitat funcional, per a que tinguen veu  i opinio, colaborant en les iniciatives benefiques que puguen tindre. 

 • Proporcionar localisadors GPS a persones en necessitats especials (Alzheimer, autisme…).

 • Per a las families en dificultats economiques, ajudes per a pagar la tasa de l’EBAU (selectivitat) i l’ampliacio del programa de subvencions de prestacions basiques.

 • Coordinar els autobusos que arrepleguen a persones d’Albal que acudixen a coleges d’educacio especial per a instalar-los parades i marquesines.

 • Regularém les subvencions i ajudes en funcio de la renta disponible.

 • Promoure el coneiximent del servici de teleassistencia.
 • Obrir una llinia de subvencions per a que les empreses contracten a persones en risc d’exclusio social.
 • Ajudes per a reduir la pobrea energetica (energies renovables, eficiencia energetica…).
 • Ajudes a la rehabilitacio de fronteres dels edificis.

Castellano

 • Exigiremos a Conselleria que repare las viviendas sociales para familias que lo necesiten.

 • Crearemos la Concejalía de Soledad, Personas Mayores y Servicios Sociales.

 • Aprobaremos un plan de choque en el área de dependencia, para reducir la lista de espera.

 • Impulsaremos una asociación que agrupe a familias con algún miembro con diversidad funcional, para que tengan voz  y opinión, colaborando con las iniciativas benéficas que puedan tener. 

 • Proporcionar localizadores GPS a personas con necesidades especiales (Alzheimer, autismo…).

 • Para las familias con dificultades económicas, ayudas para pagar la tasa de la EBAU (selectividad) y la ampliación del programa de subvenciones de prestaciones básicas.

 • Coordinar los autobuses que recogen a personas de Albal que acuden a colegios de educación especial para instalarles paradas y marquesinas.

 • Regularemos las subvenciones y ayudas en función de la renta disponible.

 • Promover el conocimiento del servicio de teleasistencia.
 • Abrir una línea de subvenciones para que las empresas contraten a persones en riesgo de exclusión social.
 • Ayudas para reducir la pobreza energética (energías renovables, eficiencia energética…).
 • Ayudas a la rehabilitación de fachadas de los edificios.